نظر به گستردگی دامنه عناوین دوره ها و سمینارهای آموزشی متناسب با رشته ها و فعالیت های مختلف و محدودیت های موجود در برنامه ریزی و اجرای تمامی برنامه های آموزشی مورد نیاز شرکت ها، کارخانجات و صنایع در محل انجمن و از طرفی کاهش هزینه اجرای دوره ها در محل واحدهای متقاضی به نسبت تعداد شرکت کنندگان در هر برنامه آموزشی و فراتر از آن کیفیت مطلوب آموزش و بهره برداری هدفمند از حضور اساتید مجرب با توجه به مشکلات اختصاصی هر واحد، انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای رسالت خود مبنی بر توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی و مهارت آموزی آمادگی خود جهت اجرای اختصاصی کلیه برنامه های آموزشی مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولید، خدماتی و سایر سازمان ها را در این حوزه در کلیه نقاط کشور اعلام می دارد.

از این رو مدیران و کارشناسان می توانند نسبت به حوزه های مورد نیاز، اقدام به تکمیل فرم نیازسنجی آموزشی نمایند تا کارشناس آموزش انجمن در سریع ترین زمان ممکن اقدامات و برنامه ریزی مناسب را بررسی نمایند.