آئین نامه کارگروه ها

                                                                        آیین نامه عمومي کارگروه ها                                                                         

انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

فصل اول- كليات

 

 1. هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح نحوه تشکیل، شرایط و فعالیت کارگروه‌های  مختلف انجمن مدیریت کیفیت ایران به منظور دستیابی به مشارکت حداکثری اعضاء انجمن در فعالیتهای مختلف انجمن و همکاری و همفکری اعضاء در پیشبرد سیاستهای انجمن در جهت حفظ و صیانت از منافع اعضاء انجمن و ارتقاء جایگاه کیفیت در کشور است .

 

 1. دامنه کاربرد:

این آیین نامه در کلیه کارگروه‌ها و کمیته‌های انجمن مدیریت کیفیت ایران نافذ و جاری می باشد.

 

 1. تعاریف:

3-1-   کارگروه : جمعی است متشکل از حداقل 5 نفر که هنگام تشکیل کارگروه بعنوان موسسین معرفی می گردند و بر اساس ضرورت می تواند به هر تعداد افزایش یابد .

 • دبیر : مسئولیت تمامی کارگروه‌ها به عهده دبیر به انتخاب انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌باشد .
 • کارگروه‌ها با موضوع، حوزه فعالیت و ماموریت خاص که توسط هیات مدیره تعیین می گردد، تشکیل می‌گردند.

هر کارگروه می تواند از تعدادی کمیته فرعی و تخصصی تشکیل شده باشد که جهت انجام هرچه بهتر مصوبات هيأت مدیره،  موارد مقتضی را جهت اجراء به کمیته های مربوطه خود ارجاع می‌نماید.

 

 فصل دوم- فرآيند ها، نقشها و روشها

 1. شرایط و ضوابط انتخاب شوندگان:

 

 • متقاضیان عضویت در کارگروه‌های انجمن مدیریت کیفیت ایران میبایست الزاما عضو انجمن (عضو حقیقی و یا نماینده عضو حقوقی) و یا کارشناسان تمام‌وقت و یا پاره‌وقت دبیرخانه انجمن بوده و در موضوع کارگروه دارای سوابق تجربی و تخصصی مورد نیاز و همچنین دارای علاقه و روحیه انجام کارگروهی باشند.

تبصره: کارگروه‌ها می‌توانند بنا به ضرورت و در جهت تقویت کارگروه و کمیته‌های زیرمجموعه ازکارشناسان یا نمایندگان سازمانها و شرکتها، عضو بپذیرند .

 

4-1-  نحوه انتخاب اعضاي کارگروه ها  و کمیته های زير مجموعه:

4-1-1- اعضاء هر کارگروه بر حسب علاقه و تخصص خود به فعالیت در هر کارگروه پس از ثبت نام (طی اطلاعیه‌ای که در فراخوانها جهت کلیه اعضاء ارسال می‌شود)  با توجه به تخصص و توانایی و مهارت در زمینه تخصصی کارگروه از بین ثبت نام کنندگان توسط اعضاي هر کارگروه انتخاب می شوند.  .

تبصره: عضویت اعضا در کارگروه به صورت داوطلبانه بوده و برای کلیه اعضای کارگروه‌ها حکم عضویت صادر شده و در سوابق شرکت متبوع آنها درج می گردد.

 

 

4-2-  شرایط انفصال از عضویت در کارگروه‌ها و کمیته‌ها:

 

 • درخواست کتبی عضو کارگروه و موافقت دبیر کمیته .
 • بررسی گزارش عملکرد کارگروه و عدم حضور عضو در جلسات ( در 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه غیر متوالی) به دلائل غیرموجه که تشخیص موجه بودن بر عهده دبیر کارگروه می باشد .

 

4-3- نحوه رأی گیری و اخذ تصمیم در کارگروه‌ها  و کمیته‌ها:

 • هر جلسه کارگروه و یا کمیته تخصصی با حضور نصف به علاوه يك اعضاء  رسمیت می یابد.
 • مصوبات هر جلسه با رای اکثریت ( نصف + 1 ) مورد تصویب قرار گرفته و جهت اجرایی شدن و اخذ مصوبه در مورد کارگروه به هيأت مدیره و در مورد کمیته به کارگروه مربوطه ارجاع می گردند.
 • اعضاء در حیطه عمل و مسئولیتهای مشخص شده در این دستورالعمل مجاز به تصمیم گیری بوده و در خارج از این موارد مطابق سایر دستورالعملها و روشهای اجرایی انجمن مدیریت کیفیت ایران عمل خواهد شد.

 

4-4- شرح مسئولیتها و وظایف عمومی کارگروه‌ها  و کمیته‌های زیر مجموعه:

 

4-4-1- کلیه کارگروه‌ها برای اجرای برنامه‌های عملیاتی سالیانه (مصوب هيأت مدیره) در مواردی که نیاز به مصوبه هيأت مدیره داشته و یا طبق اساسنامه در صلاحیت تصمیم گیری در حوزه هیات مدیره باشد می‌توانند پیشنهاد خود را جهت اخذ مصوبه به هيأت مدیره اعلام نموده و هيأت مدیره موظف است حتی المقدور در اولین جلسه و حداکثر در دومین جلسه خود موضوع را بررسی و نتیجه آنرا به کارگروه مربوطه جهت انجام اقدامات بعدی ارجاع نماید.

 

4-4-2- در پایان ماموریت و یا هر دوره 3 ماهه هر کارگروه موظف به ارائه گزارش از شرح فعالیتها و مصوبات و عملیات اجرایی خود و میزان دستیابی به اهداف خود به دبیر انجمن می باشد که مسئولیت تهیه گزارش با دبیر هر کارگروه می باشد.

4-4-3- حداقل جلسات ماهیانه کارگروه ها 1 جلسه می‌باشد.

 

4-4-4- گزارشات ارائه شده بایستی شامل:

 • تعداد کل جلسات کارگروه
 • تعداد جلسات برگزار شده در هر دوره
 • میزان حضور اعضای کارگروه
 • تعداد مصوبات هر دوره (و تناظر آن با برنامه عملیاتی سالیانه)
 • شرح مختصر مصوبات هر دوره
 • درصد مصوبات انجام شده ومتوقف مانده
 • علل توقف مصوبات
 • تعداد ارجاع مصوبات (جهت مطالعه و ارائه نظرکارشناسی) از سوی هيأت‌مدیره به تفکیک ارجاع به کارگروه ها
 • درصد پاسخگوئی به ارجاعات هيأت مدیره به تفکیک ارائه نتایج از سوی کارگروه
 • جمع بندی گزارشات دوره ای و ارائه آن به دبیر انجمن جهت تکمیل گزارش عملکرد هيأت مدیره.

 

4-5- موارد منع اقدامات کارگروه ها :

 

هیچ یک از کارگروه‌ها نمی‌توانند بدون مصوبه هيأت‌مدیره انجمن در موارد زیر رأساً عمل نمایند:

الف) عقد قرارداد و یا مصوبه و هر نوع تفاهم با موسسات دولتی و خصوصی و یا مراجع بین المللی خصوصی یا دولتی.

ب) واریز وجوه و یا تعهد پرداخت به کلیه موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی.

ج) مکاتبه مستقیم در موارد اختلافی با اعضاء انجمن و قبول تعهد و یا عملی در خصوص انجام عملیات اجرایی خاص یک عضو انجمن.

د) برگزاری جشنواره‌ها و یا همایش‌ها و یا دعوت جهت بازدید بدون مصوبه هيأت مدیره.

ه) ارتباط با رسانه‌ها و ارسال هرگونه اعلامیه، مقاله در قالب مصاحبه، سخنرانی و اطلاعیه.

 

شرح وظایف:

 • شرح وظایف دبیر کارگروه :

 

 • جذب، حفظ، ترغیب و نظارت بر اعضای کارگروه .
 • تعیین زمان برگزاری جلسات
 • تعیین دستور جلسات (به همراه زمانبندی مربوطه به بررسی هر دستور جلسه) مطابق برنامه عملیاتی مصوب هيأت مدیره و یا پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای کارگروه و دبیرخانه
 • معرفی نماینده و یا شرکت در جلسات دیگر کارگروه ها  یا هيأت مدیره به نمایندگی از اعضاء به منظور انتقال نقطه نظرات کارگروه .
 • برنامه ریزی (اولویت بندی) و پیگیری مصوبات ارجاع شده هيأت مدیره به کارگروه جهت بررسی واجرا
 • انتقال نظرات و خط مشی هيأت مدیره به اعضای کارگروه .
 • نظارت بر تهیه برنامه های دوره ای کارگروه جهت ارائه به دبیرخانه و هيأت مدیره
 • دعوت از نمایندگان سایر کارگروه ها  و یا مدیران دبیر خانه جهت ارائه نقطه نظرات
 • دعوت از کارشناسان بیرونی در حوزه های مختلف به منظور ارائه مشاوره
 • تعیین توزیع نسخ صورتجلسات
 • نظارت بر برگزاری جلسات کارگروه  بر اساس آئین نامه عمومی کارگروه ها .

 

6- نظارت بر کارگروه ها :

 

 • مسئوليت نظارت بر عملكرد کارگروه‌ها و ارائه گزارشات تجميعي دوره‌اي ، ابلاغ مصوبات و ارجاع آن به کارگروه‌ها برعهده دبیر انجمن مي باشد.

 

7-تعامل کارگروه ها  با يكديگر:

 • مکاتبات کارگروه‌ها (وکمیته‌های زیر مجموعه) با سایر کارگروه‌ها از طریق روسای کارگروه‌ها بوده و از طریق دبیر انجمن به کارگروه‌های  مربوطه ارجاع می گردد.
 • در مواردي كه كار به 2 يا تعداد بيشتري از کارگروه‌ها ارجاع مي‌شود ميبايست يك کارگروه كه ارتباط موضوعي بيشتري دارد به عنوان کارگروه اصلي انتخاب شده و ساير كارگروه‌ها به عنوان کارگروه فرعي در آن موضوع خواهند بود و ميبايست نظرات كارشناسي و مصوبات کارگروه‌های فرعي توسط دبیر انجمن جهت جمع‌بندي نهايي به کارگروه اصلی ارجاع گردد.
 • در راستای افزایش سطح تعامل کارگروه‌ها با یکدیگر، در هر دوره حداکثر 6 ماهه نائب‌رئیس هيأت مدیره،کارگروه‌ها را به جلسات ادواری دعوت می‌نمایند و در آن جلسات کارگروه‌ها خلاصه عملکرد کارگروه  مربوطه را به همراه موانع موجود و زمینه‌های همکاری بین کارگروه‌ها را معرفی می‌نمایند.

 

مراجع:

 • اساسنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

این آئين نامه در مورخه 1397/3/22 مورد تصویب کامل و اجماع کلیه اعضاء هيأت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران قرار گرفته است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.