اولین نشست کمیته فنّی ISO/TC 312 در انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل شد

 اولین نشست کمیته فنّی ISO/TC 312 در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران شنبه 23  شهریور 98 با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا [...]

نشست تأسیس کمیته متناظر ISO/TC 312(Excellence in service) برگزار شد

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام [...]