انجمن مدیریت کیفیت ایران شعبه و نماینده رسمی ندارد

به اطلاع اعضای محترم انجمن مدیریت کیفیت ایران، سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری می رساند که انجمن مدیریت کیفیت ایران  [...]