مقالات

بررسی تاثیر افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی در کنترل موثر هزینه ها در سازمان های ایرانی

احسان جنتی فرد چکیده منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه های موجود در یک سازمان عامل اصلی رشد و یا افول عملکرد بنگاه های اقتصادی محسوب می [...]

لزوم تعیین راهبرد کیفیت در دستیابی به موفقیت پایدار

لزوم تعیین راهبرد کیفیت در دستیابی به موفقیت پایدار (معرفی مدل INQA بعنوان ابزاری جهت اندازه گیری میزان موفقیت راهبردهای سازمان) نویسنده:رضا اکبری حقیقی؛ ارزیاب [...]