مقالات

لزوم تعیین راهبرد کیفیت در دستیابی به موفقیت پایدار

لزوم تعیین راهبرد کیفیت در دستیابی به موفقیت پایدار (معرفی مدل INQA بعنوان ابزاری جهت اندازه گیری میزان موفقیت راهبردهای سازمان) نویسنده:رضا اکبری حقیقی؛ ارزیاب [...]