مزایا و شرایط عضویت

خدمات رایگان عضویت ویژه(سطح یک):

– صدور کارت عضویت معتبر نهادهای ملی و بین‌المللی
– ارائه خدمات ارزیابی کیفیت در سطح ملی- تندیس
– ارائه گزارش بازخور
– امکان حضور ۲ تن از کارشناسان ارشد اعضا در کلاس‌های تربیت ارزیاب (در صورت گذارندن پیش‌نیازهای لازم)
– مصاحبه با مدیرعامل و یا مدیران ارشد و انتشار آن در سایت پر بازدید انجمن
– آگهی تبلیغاتی اعضا در سایت انجمن
– معرفی اعضا در سایت انجمن به همراه لینک سایت عضو
– امکان حضور نماینده عضو در کارگروه های مرتبط
– امکان حضور نمایندگان اعضا در گردهمایی‌های علمی فصلی (حداکثر ۴نفر)
– کسب بخشی از ۴ امتیاز تشکل گرایی مدل رتبه بندی اتاق ایران
– امکان حضور نمایندگان اعضا در تورهای کیفیت
– پذیرش استفاده از مزایای عضویت حقیقی برای نمایندگان اعضاء (حداکثر ۴نفر)
– ارایه تخفیف و یا حتی حذف کامل شهریه حضور در دوره ها و کلاس های آموزشی
– درج مقالات روز مدیران و کارشناسان ارشد اعضا در سایت انجمن (در صورت تائید مقاله )
– امکان استفاده از لوگوی انجمن مدیریت کیفیت در سربرگ و سایت و بروشورهای اعضا
– امکان معرفی شرکت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
– اطلاع رسانی اطلاعیه های آموزشی، سمینارها و ..سازمان های غیر عضو جهت اطلاع اعضا

 

خدمات رایگان عضویت سطح دو:

– صدور کارت عضویت معتبر نهادهای ملی و بین‌المللی
– ارائه خدمات ارزیابی کیفیت در سطح ملی- اشتهار
– ارائه گزارش بازخور
– امکان حضور یکی از کارشناسان اعضاء در کلاس‌های تربیت ارزیاب (در صورت گذارندن پیش‌نیازهای لازم)
– مصاحبه با مدیرعامل و یا مدیران ارشد و انتشار آن در سایت پر بازدید انجمن
– آگهی تبلیغاتی اعضا در سایت انجمن
– معرفی اعضا در سایت انجمن به همراه لینک سایت عضو
– امکان حضور نماینده عضو در کارگروه های مرتبط
– امکان حضور نمایندگان اعضا در گردهمایی‌های علمی فصلی (حداکثر ۳نفر)
– کسب بخشی از ۴ امتیاز تشکل گرایی مدل رتبه بندی اتاق ایران
– امکان حضور نمایندگان اعضا در تورهای کیفیت
– پذیرش استفاده از مزایای عضویت حقیقی برای نمایندگان اعضاء (حداکثر ۳نفر)
– ارایه تخفیف و یا حتی حذف کامل شهریه حضور در دوره ها و کلاس های آموزشی
– درج مقالات روز مدیران و کارشناسان ارشد اعضا در سایت انجمن (در صورت تائید مقاله )
– امکان استفاده از لوگوی انجمن مدیریت کیفیت در سربرگ و سایت و بروشورهای اعضا
– امکان معرفی شرکت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
– اطلاع رسانی اطلاعیه های آموزشی، سمینارها و ..سازمان های غیر عضو جهت اطلاع اعضا

 

خدمات رایگان عضویت سطح سه:

– صدور کارت عضویت معتبر نهادهای ملی و بین‌المللی
– ارائه خدمات ارزیابی کیفیت در سطح ملی- اهتمام
– ارائه گزارش بازخور
– مصاحبه با مدیرعامل و یا مدیران ارشد و انتشار آن در سایت پر بازدید انجمن
– آگهی تبلیغاتی اعضا در سایت انجمن
– معرفی اعضا در سایت انجمن به همراه لینک سایت عضو
– امکان حضور نماینده عضو در کارگروه های مرتبط
– امکان حضور نمایندگان اعضا در گردهمایی‌های علمی فصلی (حداکثر ۲نفر)
– کسب بخشی از ۴ امتیاز تشکل گرایی مدل رتبه بندی اتاق ایران
– امکان حضور نمایندگان اعضا در تورهای کیفیت
– پذیرش استفاده از مزایای عضویت حقیقی برای نمایندگان اعضاء (حداکثر ۲نفر)
– ارایه تخفیف و یا حتی حذف کامل شهریه حضور در دوره ها و کلاس های آموزشی
– درج مقالات روز مدیران و کارشناسان ارشد اعضا در سایت انجمن (در صورت تائید مقاله )
– امکان استفاده از لوگوی انجمن مدیریت کیفیت در سربرگ و سایت و بروشورهای اعضا
– امکان معرفی شرکت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
– اطلاع رسانی اطلاعیه های آموزشی، سمینارها و ..سازمان های غیر عضو جهت اطلاع اعضا

 

خدمات رایگان عضویت ساده:

– صدور کارت عضویت معتبر نهادهای ملی و بین‌المللی
– مصاحبه با مدیرعامل و یا مدیران ارشد و انتشار آن در سایت پر بازدید انجمن
– آگهی تبلیغاتی اعضا در سایت انجمن
– معرفی اعضا در سایت انجمن به همراه لینک سایت عضو
– امکان حضور نماینده عضو در کارگروه های مرتبط
– امکان حضور نماینده اعضا در گردهمایی‌های علمی فصلی
– کسب بخشی از ۴ امتیاز تشکل گرایی مدل رتبه بندی اتاق ایران
– امکان حضور نمایندگان اعضا در تورهای کیفیت
– پذیرش استفاده از مزایای عضویت حقیقی برای یکی از نمایندگان عضو
– ارایه تخفیف و یا حتی حذف کامل شهریه حضور در دوره ها و کلاس های آموزشی
– درج مقالات روز مدیران و کارشناسان ارشد اعضا در سایت انجمن (در صورت تائید مقاله )
– امکان استفاده از لوگوی انجمن مدیریت کیفیت در سربرگ و سایت و بروشورهای اعضا
– امکان معرفی شرکت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
– اطلاع رسانی اطلاعیه های آموزشی، سمینارها و ..سازمان های غیر عضو جهت اطلاع اعضا