اعضا کارگروه توسعه سیستم ها

ردیف نام و نام خانوادگی سازمان متبوع
۱ لیلا کوهپایی دبیر کارگروه