اعضا کارگروه توسعه سیستم ها

رديف نام و نام خانوادگي سازمان متبوع
1 لیلا کوهپایی دبیر کارگروه