اخبار کارگروه توسعه سیستم ها

گزارش بیستمین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- دی97

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت [...]

ادامه مطلب...

گزارش هجدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 6 بهمن95

موضوعات زیر بررسی شد: برگزاری نشستها و همایشها و حضور در کنفرانسها ساختار کارگروه ها مقرر گردید ساختار کلی کارگروه ها به شکل زیر باشد. هسته اصلی: افرادی [...]

ادامه مطلب...

گزارش شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 26 آبان 95

 تعیین اهداف اصلی گروه و اولویت بندی، تعیین ساختار کلی کارگروه توسعه، اولویت بندی برنامه ها در ابتدای جلسه در مورد اعضای کارگروه صحبت شد [...]

ادامه مطلب...

گزارش پانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 29 تیر 95

در این جلسه کلیات مربوط به انتظارات و دیدگاههای انجمن در خصوص کارگروهها مطرح شد. همچنین اعضا نیز مواردی را در خصوص کارگروه با [...]

ادامه مطلب...

گزارش چهاردهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 12 خرداد 95

در ابتدای جلسه در خصوص راهکارهای ارائه شده در جلسات قبلی گفتگو شد. با توافق حداکثر اعضا مقرر گردید بر اساس راهکارهای فعلی امتیازدهی صورت [...]

ادامه مطلب...

گزارش سیزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 31 فروردین 95

مقرر گردید اعضای جدید در شبکه اجتماعی LINKED IN عضو شده و به گروه توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت بپیوندند مقرر گردید جلسات روزهای چهارشنبه آخر [...]

ادامه مطلب...