اخبار کارگروه توسعه سیستم ها

جلسه کارگروه توسعه سیستم های کیفیت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

در بیست و دومین جلسه کارگروه توسعه سیستم های کیفیت که در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۸ با حضور اعضا در محل انجمن مدیریت کیفیت [...]

گزارش ۲۱ جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- بهمن ۹۷

جلسه کارگروه توسعه سیستم ها تاریخ ۱۶ بهمن ۹۷ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با موضوع بررسی بیشتر موضوع لزوم وجود یک متولی [...]

گزارش بیستمین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- دی۹۷

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت [...]

گزارش نوزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۶ بهمن۹۵

در این جلسه که به منظور تشریک مساعی و مشارکت بهینه در زمینه توسعه به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های ایرانی [...]

گزارش هجدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۶ بهمن۹۵

موضوعات زیر بررسی شد: برگزاری نشستها و همایشها و حضور در کنفرانسها ساختار کارگروه ها مقرر گردید ساختار کلی کارگروه ها به شکل زیر باشد. هسته اصلی: افرادی [...]

گزارش شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۲۶ آبان ۹۵

 تعیین اهداف اصلی گروه و اولویت بندی، تعیین ساختار کلی کارگروه توسعه، اولویت بندی برنامه ها در ابتدای جلسه در مورد اعضای کارگروه صحبت شد [...]

گزارش پانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۲۹ تیر ۹۵

در این جلسه کلیات مربوط به انتظارات و دیدگاههای انجمن در خصوص کارگروهها مطرح شد. همچنین اعضا نیز مواردی را در خصوص کارگروه با [...]