اخبار کارگروه توسعه سیستم ها

گزارش نوزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۶ بهمن۹۵

در این جلسه که به منظور تشریک مساعی و مشارکت بهینه در زمینه توسعه به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های ایرانی [...]

ادامه مطلب...

گزارش هجدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۶ بهمن۹۵

موضوعات زیر بررسی شد: برگزاری نشستها و همایشها و حضور در کنفرانسها ساختار کارگروه ها مقرر گردید ساختار کلی کارگروه ها به شکل زیر باشد. هسته اصلی: افرادی [...]

ادامه مطلب...

گزارش شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۲۶ آبان ۹۵

 تعیین اهداف اصلی گروه و اولویت بندی، تعیین ساختار کلی کارگروه توسعه، اولویت بندی برنامه ها در ابتدای جلسه در مورد اعضای کارگروه صحبت شد [...]

ادامه مطلب...

گزارش پانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۲۹ تیر ۹۵

در این جلسه کلیات مربوط به انتظارات و دیدگاههای انجمن در خصوص کارگروهها مطرح شد. همچنین اعضا نیز مواردی را در خصوص کارگروه با [...]

ادامه مطلب...

گزارش چهاردهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۱۲ خرداد ۹۵

در ابتدای جلسه در خصوص راهکارهای ارائه شده در جلسات قبلی گفتگو شد. با توافق حداکثر اعضا مقرر گردید بر اساس راهکارهای فعلی امتیازدهی صورت [...]

ادامه مطلب...

گزارش سیزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۳۱ فروردین ۹۵

مقرر گردید اعضای جدید در شبکه اجتماعی LINKED IN عضو شده و به گروه توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت بپیوندند مقرر گردید جلسات روزهای چهارشنبه آخر [...]

ادامه مطلب...

گزارش دوازدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۱۲ اسفند ۹۴

در ابتدای جلسه آقای امامی به نمایندگی از انجمن مدیریت کیفیت در خصوص برنامه ها و اهداف انجمن توضیحاتی برای اعضا ارائه دادند. سپس خانم [...]

ادامه مطلب...