اخبار کارگروه توسعه سیستم ها

گزارش ۲۱ جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- بهمن ۹۷

جلسه کارگروه توسعه سیستم ها تاریخ ۱۶ بهمن ۹۷ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با موضوع بررسی بیشتر موضوع لزوم وجود یک متولی [...]

گزارش بیستمین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- دی۹۷

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت [...]

گزارش نوزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۶ بهمن۹۵

در این جلسه که به منظور تشریک مساعی و مشارکت بهینه در زمینه توسعه به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های ایرانی [...]

گزارش هجدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۶ بهمن۹۵

موضوعات زیر بررسی شد: برگزاری نشستها و همایشها و حضور در کنفرانسها ساختار کارگروه ها مقرر گردید ساختار کلی کارگروه ها به شکل زیر باشد. هسته اصلی: افرادی [...]

گزارش شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۲۶ آبان ۹۵

 تعیین اهداف اصلی گروه و اولویت بندی، تعیین ساختار کلی کارگروه توسعه، اولویت بندی برنامه ها در ابتدای جلسه در مورد اعضای کارگروه صحبت شد [...]

گزارش پانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۲۹ تیر ۹۵

در این جلسه کلیات مربوط به انتظارات و دیدگاههای انجمن در خصوص کارگروهها مطرح شد. همچنین اعضا نیز مواردی را در خصوص کارگروه با [...]

گزارش چهاردهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها ۱۲ خرداد ۹۵

در ابتدای جلسه در خصوص راهکارهای ارائه شده در جلسات قبلی گفتگو شد. با توافق حداکثر اعضا مقرر گردید بر اساس راهکارهای فعلی امتیازدهی صورت [...]