امیر حیدری

امیر حیدری

مدیر روابط عمومی

واحد آموزش و جایزه ملی کیفیت