امیر حیدری

امیر حیدری

مسئول اجرایی انجمن

واحد آموزش ، روابط عمومی و جایزه ملی کیفیت ایران

88101192

amirh4686@gmail.com