بیست وچهارمین شماره نشریه کیفیت و مدیریت منتشر شد

نشریه شماره 24«کیفیت و مدیریت -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران» که تابستان۱۳۹۸منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی و چاپی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این شماره [...]

بیست وسومین شماره نشریه کیفیت و مدیریت منتشر شد

نشریه شماره 23 «کیفیت و مدیریت -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران» که بهار 1398منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این شماره [...]

⁠⁣شماره ۲۲ فصلنامه «کیفیت و مدیریت»به مناسبت روز ملی کیفیت منتشر شد

به گزارش انجمن مدیریت کیفیت ایران؛نشریه شماره 22 «کیفیت و مدیریت  -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران» که پاییزسال جاری منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی [...]